پذیرش از طریق sms

بیماران و مراجعینی که قبلا در کلینیک نورنگاه تحت عمل جراحی و یا ویزیت قرار گرفته اند می توانند از طریق سامانه پیامک 30002613434666 وقت معاینه دریافت نمایند.

راهنمای استفاده از پیامک :

با ارسال نام خانوادگی خود پاسخی از سامانه پیامک بیمارستان دریافت کرده و طی چند مرحله می توان وقت خود را رزرو نمایید.
تماس با کلینیک